Ordlista

Anmälningsperiod

Uppgifter om genomförd påverkanskommunikation ska anmälas till öppenhetsregistret två gånger per år. Anmälningsperioderna är två per kalenderår: januari–februari och juli–augusti. Under anmälningsperioden anmäls den påverkanskommunikation som genomförts under föregående rapporteringsperiod till öppenhetsregistret.

Anmälningsskyldig

Anmälningsskyldiga är juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation. Angående enskilda näringsidkare gäller registreringsskyldigheten endast dem som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation som huvudsyssla. Den anmälningsskyldige ska lämna en registreringsanmälan och verksamhetsanmälan i öppenhetsregistret. Anmälningsskyldigheten gäller alltid den som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation, inte den som är föremål för påverkanskommunikation.

Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare som bedriver påverkanskommunikation är skyldig att lämna anmälan till öppenhetsregistret. Enskilda näringsidkare som inte bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation som huvudsyssla är inte anmälningsskyldiga.

Föremål för påverkanskommunikation

Med föremålet för påverkanskommunikation avses den vars verksamhet man försöker påverka genom lobbning. I öppenhetsregistret är det riksdagen och ministerierna som är föremål för påverkanskommunikation.

Juridisk person

En juridisk person som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation är skyldig att anmäla sin verksamhet till öppenhetsregistret. Juridiska personer kan till exempel vara företag, organisationer och myndigheter. Det finns vissa undantag beträffande juridiska personers anmälningsskyldighet.

Lobbning

Med lobbning avses påverkanskommunikation som separat definieras i lagen om öppenhetsregistret. Lobbning kan till exempel vara intressebevakning, påverkanskommunikation eller påverkan. I lobbning ingår även konsultverksamhet som är definierat som rådgivning inom påverkanskommunikation i lagen om öppenhetsregistret.

Påverkanskommunikation

Påverkanskommunikation är kontakt som för egen räkning hålls med ett föremål för påverkanskommunikation med avsikten att påverka beredningen av och beslutsfattandet i ett ärende genom att främja ett visst intresse eller mål.

Rapporteringsperiod

Kalenderåret delas upp i två rapporteringsperioder: januari–juni och juli–december. Den påverkanskommunikation som genomförts under rapporteringsperioden anmäls till öppenhetsregistret under den anmälningsperiod som följer efter rapporteringsperioden.

Registreringsanmälan

Registreringsanmälan om inledande av påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation lämnas senast på den dag då påverkanskommunikationen inleds.

Rådgivning inom påverkanskommunikation

Rådgivning inom påverkanskommunikation är sådan som näringsverksamhet bedriven verksamhet på uppdrag av en klient, där påverkanskommunikation bedrivs för en klients räkning eller där en klient erbjuds stöd inom påverkanskommunikation. Ett exempel på rådgivning inom påverkanskommunikation är påverkanskommunikation som utförs som konsultverksamhet på uppdrag av en klient.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet för registret är Statens revisionsverk, som övervakar de anmälningar som lämnas i öppenhetsregistret.

Verksamhetsanmälan

I verksamhetsanmälan, som lämnas under anmälningsperioden, anmäls den påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation som genomförts.

Ekonomiska uppgifter om påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation anmäls en gång per år i samband med den verksamhetsanmälan som lämnas i juli–augusti.

Öppenhetsregistret

Ett register till vilket anmäls information om påverkanskommunikation och rådgivning inom den som utövas på riksdagen och ministerierna. Bestämmelser om öppenhetsregistret finns i lagen om öppenhetsregistret (430/2023). Registret upprätthålls och övervakas av Statens revisionsverk.