Öppen förvaltning

Öppenhet är ett ledande värde i den finländska förvaltningen. Förvaltningen är öppen när dess verksamhet är transparent och informationen och tjänsterna lättillgängliga.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är myndigheterna skyldiga att agera öppet. Lagen syftar till öppenhet i myndigheternas verksamhet samt till att ge enskilda människor och sammanslutningar möjlighet att övervaka den offentliga maktutövningen och användningen av offentliga medel, att fritt bilda sig åsikter samt påverka sådant beslutsfattande som avser offentlig maktutövning och bevaka sina rättigheter och intressen.

Med stöd av offentlighetslagen ska myndigheterna på begäran lämna ut uppgifter om offentliga handlingar som de innehar. Myndigheterna är också skyldiga att främja öppenhet i sin verksamhet samt producera och sprida information.

Öppenhetsregistret som en del av den öppna förvaltningen

Syftet med öppenhetsregistret är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende. Öppenhetsregistret stödjer demokratin och rättsstaten, kompletterar den finländska offentlighetslagstiftningen och stärker principerna för öppen förvaltning.

Traditionella, ofta officiella berednings- och samrådsformer har under de senaste decennierna ersatts med mer flexibla och inofficiella samarbetsformer. Detta har ökat påverkansmöjligheterna och de direkta kontakterna med enskilda beslutsfattare och tjänstemän, som ansvarar för beredningen. Det är alltså ännu viktigare än tidigare att se till att verksamheten är transparent.

I öppenhetsregistret finns information om påverkanskommunikation som riktas mot beslutsfattandet i riksdagen och vid ministerierna, dvs. lobbning och rådgivning om lobbning. Informationen i öppenhetsregistret publiceras i sin helhet i den offentliga tjänsten avoimuusrekisteri.fi. Informationen kan utnyttjas till exempel av journalister, forskare och medborgare.

Som underlag vid beredningen av lagen om öppenhetsregistret användes bland annat följande rapporter om forskningsprojekt som behandlar lobbning:

Öppen informationsdelning inom statsförvaltningen

En öppen förvaltning förutsätter öppen och interaktiv kommunikation om beredning av ärenden och beslutsfattande. Ministerierna och ämbetsverken tillhandahåller rikligt med material på sina webbplatser.

Länkar leder direkt till webbplatserna för de aktörer som ger ut information. Var och en aktör ansvarar själv för att informationen är korrekt.

Information om ärenden som behandlas i riksdagen och vid ministerierna

Ministerierna genomför regeringsprogrammet, bereder lagar och andra författningar samt genomför reformer i olika projekt, arbetsgrupper och organ.

 • statsrådets webbsida för lagberedning och utveckling finns nyttig information om aktuella projekt vid ministerierna. På sidan finns också information om lagberedning, arbetsgrupper och strategiarbete.

 • riksdagens webbplats finns rikligt med öppen information om riksdagens verksamhet. Riksdagshandlingar är dokument som behandlas i riksdagen och som uppkommer som resultat av riksdagsarbetet.

 • Riksdagens viktigaste uppgift, att stifta lagar, sker i plenum. Direkta webbsändningar och upptagningar från plenum finns i riksdagens webbtjänst.Allmänheten kan följa riksdagens plenum också från läktaren i plenisalen.

 • Riksdagen är även skyldig att behandla lagstiftningsinitiativ från medborgarna, dvs. medborgarinitiativ, om minst 50 000 medborgare understöder initiativet.

 • De beslut som riksdagen fattar bereds i utskotten. Handlingar för ärenden som behandlas i riksdagens utskott blir i regel offentliga då ärendets utskottsbehandling är avslutad.

 • I riksdagen ordnas öppet hus, utställningar, föreläsningar och utbildningar. Riksdagskommunikationen och Riksdagsbibliotekets informationstjänst betjänar medborgare, forskare och medierepresentanter. Riksdagsbibliotekets tjänster är öppna för alla.

 • Genom öppenhetsregistret görs påverkanskommunikationen som riktas mot beslutsfattandet i riksdagens och vid ministerierna transparent. Statens revisionsverk övervakar användningen av registret.

Information om statsförvaltningen och statsfinanserna

Information om statsförvaltningen och statsfinanserna finns bland annat i följande tjänster:

 • Tjänsten Granskaupphandlingar.fi ökar insynen och transparensen i den offentliga sektorns penninganvändning. I tjänsten finns information om statens och andra offentliga organisationers upphandlingar.

 • I webbtjänsten Granskaförvaltningen.fi har information sammanställts om statsförvaltningen, såsom statsfinanserna och de statsanställda, offentlig upphandling samt de statliga ämbetsverkens resultatmål och måluppfyllelse.

 • I webbtjänsten Granskaunderstod.fi kan du granska statsunderstöd som sökts och beviljats.

 • I webbtjänsten Statsskuld.fi finns information om bland annat statens upplåning och skuld- och kassaförvaltning, samt statistik om ämnet.

Information om demokrati och möjligheter att påverka

Tjänster förknippade med demokrati och påverkan är bland annat följande:

 • På webbplatsen Demokrati.fi får du aktuell information om beredningen av ärenden lokalt, i Finland och inom Europeiska unionen.

 • Demokratiindikatorerna är en webbtjänst som följer den finländska demokratins allmänna tillstånd och utveckling med hjälp av indikatorer som beskriver utvecklingen av demokratin och därtill hörande fenomen.

 • I webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi kan du väcka initiativ som riktar sig till de kommuner som är delaktiga i tjänsten samt understödja och följa initiativ som andra medborgare har väckt.

 • I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan du väcka initiativ som riktar sig till de kommuner som är delaktiga i tjänsten samt understödja och följa initiativ som andra medborgare har väckt.

 • Dinåsikt.fi är ett interaktionsforum för medborgare och förvaltning. Via forumet kan du följa och ta ställning till de senaste initiativen samt delta i diskussioner och samråd.

 • I tjänsten Utlåtande.fi är det möjligt att begära och ge utlåtanden elektroniskt. Begäran om utlåtande kan publiceras av alla myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Alla organisationer och medborgare får ge utlåtanden.

Information om val och partier

Information om partier, val och finansieringen av dessa finns på följande webbplatser:

 • Partiregistret.fi är en webbtjänst avsedd för registrering av partier och insamling av stödförklaringar.

 • Vaalit.fi är en informationshelhet om val som förrättas i Finland, som produceras och upprätthålls av justitieministeriets enhet Demokrati och val.

 • Vaalirahoitusvalvonta.fi sammanställs information om val- och partifinansieringen.

Information om korruption

Information om korruption finns till exempel på nedanstående webbplatser:

 • Antikorruption.fi är justitieministeriets webbtjänst. På webbplatsen finns opartisk och faktabaserad information om korruptionen i Finland och bekämpningen av den.

 • Målet för Samarbetsnätverket mot korruption är att bidra till att det förekommer så lite korruption som möjligt i Finland.

Information om öppen förvaltning

Information om öppen förvaltning finns bland annat på följande webbplatser:

 • Öppen Förvaltning är en webbtjänst som upprätthålls av finansministeriet, där aktuell information sammanställs om beredningen av ärenden med anknytning till öppen förvaltning lokalt, i Finland och i Europeiska unionen. I webbtjänsten finns dessutom olika kanaler för påverkan.

 • På sin webbplats har finansministeriet sammanställt information om öppenheten, förtroendet och etiken inom den finländska förvaltningspolitiken.

 • Finlands medlemssida i det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning Open Government Partnership (OGP) finns verkställighetsplaner och åtaganden för att uppnå OGP:s mål.

Främjande av öppenhet i det civila samhället

Olika icke-vinstdrivande organisationer bidrar till en öppen förvaltning och öppenhet i samhället.

 • Transparency International Finland ry är en självständig, politiskt oberoende och icke-vinstdrivande förening, vars syfte är att förebygga korruption och främja transparens, ansvarighet, etiskhet och ärlighet inom olika samhällsområden. Genom sin verksamhet främjar Transparency International Finland förverkligandet av rättsstatsprincipen.

 • Finnwatch är en medborgarorganisation som undersöker de globala effekterna av företagsverksamhet. Organisationen främjar ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull affärsverksamhet genom att påverka företag, den ekonomiska regleringen och samhällsdebatten. Finnwatch lyfter fram människorättsproblem, miljökonsekvenser och skatteflykt inom företagsverksamheten.

 • Finlands Journalistförbunds specialuppgift är att försvara journalistiken och övervaka att dess etiska regler följs. Förbundet främjar yttrandefriheten och tryggar mediernas pluralism.

Förvaltningens transparens internationellt

På det internationella planet arbetar många olika aktörer för att främja öppenhet i förvaltningen och bekämpa korruption.

 • I Europa finns öppenhetsregister som sammanställer information om påverkanskommunikation i Belgien, Nederländerna, Irland, Storbritannien, Italien, Österrike, Litauen, Polen, Frankrike, Rumänien, Tyskland och Slovenien. Europeiska unionen, Skottland och Katalonien i Spanien har också öppenhetsregister.

 • Transparency International gör landsbedömningar av nationella integritetssystem och mäter det landsspecifika korruptionsindexet.

 • I Europeiska unionen är antikorruption en av kärnpunkterna i Europeiska kommissionens verksamhet.

 • Det nya direktivet för att bekämpa korruption säkerställer att personer som i sitt arbete upptäcker eller misstänker agerande som strider mot det allmänna intresset inom området för EU-rätten eller den nationella rätten kan informera om detta på ett säkert sätt.

 • Försvarspaketet för demokrati är Europeiska kommissionens helhet för att främja fria och ärliga val, intensifiera kampen mot desinformation och stödja mediernas frihet och pluralism.

 • OECD producerar forskningsdata som stöd för medlemsstaternas beslutsfattande och som bakgrund till sina rekommendationer, samt utarbetar internationellt bindande regler och rekommendationer. OECD har också gjort flera utredningar och gett flera rekommendationer om lobbning.

 • Open Government Partnership (OGP) är ett internationellt samarbetsnätverk, vars syfte är att öka öppenheten, ansvarsskyldigheten och medborgarnas delaktighet samt förebygga korruption inom den offentliga förvaltningen. Nätverket består av tiotals länder från olika delar av världen.