Avoin hallinto

Avoimuus on suomalaisen hallinnon keskeinen arvo. Hallinnon toiminta on avointa, kun sen toimet ovat läpinäkyviä ja tiedot ja palvelut helposti saatavilla.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta velvoittaa viranomaisia toimimaan avoimesti. Lain tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Julkisuuslain nojalla viranomaisen on pyynnöstä annettava tietoa hallussaan olevista julkisista asiakirjoista. Viranomaisella on myös velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta sekä tuottaa ja jakaa tietoa.

Avoimuusrekisteri osana avointa hallintoa

Avoimuusrekisterin tarkoituksena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista ja vahvistaa kansalaisten luottamusta. Avoimuusrekisteri tukee demokratiaa ja oikeusvaltiota, täydentää Suomen julkisuuslainsäädäntöä ja vahvistaa avoimen hallinnon periaatteita.

Perinteiset, usein viralliset valmistelu- ja kuulemismuodot ovat viime vuosikymmeninä korvaantuneet joustavammilla ja epävirallisemmilla yhteistyömuodoilla. Tämä on lisännyt vaikuttamismahdollisuuksia ja suoria yhteyksiä yksittäisiin päättäjiin ja valmistelusta vastaaviin virkamiehiin. On siis entistäkin tärkeämpää varmistaa, että toiminta on avointa.

Avoimuusrekisteri sisältää tietoa eduskunnan ja ministeriöiden päätöksentekoon kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta eli lobbauksesta sekä sen neuvonnasta. Avoimuusrekisterissä olevat tiedot julkaistaan kokonaisuudessaan julkisessa avoimuusrekisteri.fi-palvelussa. Tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi toimittajat, tutkijat ja kansalaiset.

Avoimuusrekisterilain valmistelussa käytettiin muun muassa seuraavia lobbausta käsittelevien tutkimushankkeiden raportteja:

 • Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla (2021). Oikeusministeriön tutkimuksen mukaan Suomessa on puutteita lobbauksen avoimuudessa ja läpinäkyvyydessä. Esimerkiksi virallista julkaistua tietoa lobbauksesta on saatavilla, mutta niiden sisältö on rajallista ja hankalasti hyödynnettävää. Myös lobbauksen lainsäädännössä on paljon parannettavaa.

 • Lobbarirekisterin kansainväliset mallit (2018). Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa raportissa tarkastellaan lobbarirekisterin kansallisia toteutustapoja eri maissa. Raportissa vertaillaan eri maiden rekistereitä, selvitetään viranomaistoiminnan roolia ja keskustellaan rekisterien hyödyistä ja haitoista.

Avointa tiedonjakoa valtionhallinnossa

Avoin hallinto edellyttää avointa ja vuorovaikutteista viestintää asioiden valmistelusta sekä päätöksenteosta. Ministeriöt ja virastot tarjoavat runsaasti aineistoa verkkosivuillaan.

Linkit vievät suoraan tiedon tarjoajan ylläpitämille sivuille. Kukin taho vastaa itse tietojen oikeellisuudesta.

Tietoa eduskunnan ja ministeriöiden käsittelyssä olevista asioista

Ministeriöt toteuttavat hallitusohjelmaa, valmistelevat lakeja ja muita säädöksiä sekä vievät eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä.

 • Valtioneuvoston säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet -verkkosivulla on hyödyllistä tietoa ministeriöiden ajankohtaisista hankkeista. Sivulla on tietoa myös säädösvalmistelusta, työryhmistä ja strategiatyöstä.

 • Eduskunnan verkkosivuilla on paljon kansalaisille avointa tietoa eduskunnan toiminnasta. Eduskunnassa käsiteltävät ja eduskuntatyön tuloksena syntyvät asiakirjat ovat valtiopäiväasiakirjoja.

 • Eduskunnan tärkein tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnoissa, joiden suorat verkkolähetykset ja tallenteet löytyvät eduskunnan verkkopalvelusta. Yleisö voi seurata eduskunnan täysistuntoja myös istuntosalin lehteriltä.

 • Eduskunta on myös velvollinen käsittelemään kansalaisten tekemää lainsäädäntöaloitetta eli kansalaisaloitetta, mikäli vähintään 50 000 kansalaista kannattaa aloitetta.

 • Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnan valiokunnissa käsiteltävät asiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi, kun asian valiokuntakäsittely on päättynyt.

 • Eduskunnassa järjestetään avoimia ovia, näyttelyitä, luentoja ja koulutuksia. Eduskunnan viestintä ja Eduskunnan kirjaston tietopalvelu palvelevat kansalaisia, tutkijoita ja median edustajia. Eduskunnan kirjaston palvelut ovat kaikkien käytettävissä.

 • Avoimuusrekisterillä tehdään läpinäkyväksi eduskunnan ja ministeriöiden päätöksentekoon kohdistuvaa vaikuttamistoimintaa. Rekisterin käyttöä valvoo Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Tietoa valtionhallinnosta ja -taloudesta

Valtionhallinnosta ja -taloudesta on tarjolla tietoa muun muassa seuraavissa palveluissa:

 • Tutkihankintoja.fi-palvelu lisää julkisen sektorin rahankäytön avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Palvelu tarjoaa tietoa valtion ja muiden julkisten organisaatioiden hankinnoista.

 • Tutkihallintoa.fi-verkkopalveluun on koottu tietoa valtionhallinnosta, kuten valtion taloudesta ja henkilöstöstä, julkisista hankinnoista sekä valtion virastojen tulostavoitteista ja tavoitteiden toteutumisesta.

 • Tutkiavustuksia.fi-verkkopalvelussa voi tarkastella haettuja ja myönnettyjä valtionavustuksia.

 • Valtionvelka.fi-verkkopalvelussa on tietoa muun muassa valtion lainanotosta, velan- ja kassanhallinnasta sekä aiheeseen liittyviä tilastoja.

Tietoa demokratiasta ja mahdollisuuksia vaikuttaa

Demokratiaan ja vaikuttamiseen liittyviä palveluita ovat muun muassa seuraavat:

 • Demokratia.fi-sivustolta saat ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa.

 • Demokratiaindikaattorit on verkkopalvelu, jossa seurataan suomalaisen demokratian tilaa ja kehitystä indikaattorein, jotka kuvaavat demokratian ja siihen liittyvien ilmiöiden kehitystä.

 • Kansalaisaloite.fi-palvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

 • Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

 • Otakantaa.fi on kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutusfoorumi. Sen kautta on mahdollista seurata ja ottaa kantaa uusimpiin aloitteisiin sekä osallistua keskusteluun ja kuulemisiin.

 • Lausuntopalvelu.fi tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Tietoa vaaleista ja puolueista

Puolueista, vaaleista ja näiden rahoituksesta saat tietoa seuraavilta sivustoilta:

 • Puoluerekisteri.fi on puolueen rekisteröintiin ja kannatusilmoitusten keräämiseen tarkoitettu verkkopalvelu.

 • Vaalit.fi on oikeusministeriön Demokratia ja vaalit -yksikön tuottama ja ylläpitämä tietokokonaisuus Suomessa toimitettaviin vaaleihin liittyen.

 • Vaalirahoitusvalvonta.fi kokoaa tietoa vaali- ja puoluerahoituksesta.

Tietoa korruptiosta

Korruptioon liittyvää tietoa löydät esimerkiksi alla olevilta sivustoilta:

Tietoa avoimesta hallinnosta

Avoimesta hallinnosta on tarjolla tietoa muun muassa näillä sivustoilla:

 • Avoinhallinto.fi on valtiovarainministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa avoimeen hallintoon liittyvien asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa. Lisäksi se kokoaa erilaisia vaikuttamisen kanavia.

 • Valtiovarainministeriö on koonut omille verkkosivuilleen tietoa Suomen hallintopolitiikan avoimuudesta, luottamuksesta ja etiikasta.

 • Kansainvälisen avoimen halllinnon kumppanuussohjelman Open Government Partnership (OGP) Suomen jäsensivulla on toimintasuunnitelmat sekä sitoumukset OGP:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoimuuden edistäminen kansalaisyhteiskunnassa

Erilaiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt edistävät osaltaan avointa hallintoa ja avoimuutta yhteiskunnassa.

 • Transparency International Suomi ry on itsenäinen, poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on ehkäistä korruptiota ja edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta, eettisyyttä ja rehellisyyttä yhteiskunnan eri alueilla. Toiminnallaan Transparency International Suomi edistää oikeusvaltion periaatteiden toteutumista.

 • Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Se edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa vaikuttamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Finnwatch nostaa esiin yritystoimintaan liittyviä ihmisoikeusongelmia, ympäristövaikutuksia sekä verovälttelyä.

 • Suomen Journalistiliiton erityistehtävänä on puolustaa journalismia ja valvoa sen eettisien sääntöjen noudattamista. Liitto edistää sananvapautta ja turvaa median monipuolisuutta.

Hallinnon läpinäkyvyys kansainvälisesti

Hallinnon avoimuutta edistävää sekä korruption vastaista työtä tekevät kansainvälisesti monet eri tahot.